SEY Vakfı Resmi Vakıf Senedi

                                                                                                       

 

SEMRA ve ENVER YÜCEL VAKFI                     

RESMİ SENEDİ

 

Vakfın Adı:

MADDE 1 – Vakfın adı “SEMRA ve ENVER YÜCEL VAKFI (SEY VAKFI)” dır. İşbu resmi senette vakıf olarak anılacaktır.

 

Vakfın Merkezi:

MADDE 2 – Vakfın merkezi “Abbasağa Mah. Ihlamur Yıldız Cad. No: 8/A 9. kat Beşiktaş İstanbul” adresindedir. Merkezin aynı şehir merkezi içinde başka bir adrese geçmesi durumunda, vakıf resmi senedinde değişiklik yapılması gerekli olmayıp, ilgili makamlara bilgi verilmesi yeterlidir.

 

Gereken kanuni izinlerin yetkili makamlardan alınması kaydıyla ve Yönetim Kurulu Kararı ile yurtiçinde veya yurtdışında şube ve temsilcilikler açılabilir, tesisler kurulabilir. Bunların faaliyetlerine ilişkin her türlü esas, Yönetim Kurulunca hazırlanır.

 

Vakfın Malvarlığı

MADDE 3: Vakfın malvarlığı 80.000 TL nakit ile ilerde vakfa yapılacak bağışlardan teşekkül eder. Vakıf, işbu kuruluş malvarlığını mevzuata uygun olarak bağışlarla ve bunun dışında her türlü sınai, ticari ve hukuki olanaklar ve bağışlarla artırır ve malvarlığının değerini koruyucu tedbirler alır.

 

Vakfa Yapılacak Bağışların Kabulü

MADDE 4: Vakıf tarafından,

 

 1. Yurt içinde veya yurt dışında, doğrudan doğruya veya vasiyet yolu ile hakiki ve hükmi şahıslar tarafından bağışlanacak menkul ve gayrimenkul kıymet ve haklar,
 2. Vakıf gayesine aykırı olmayan ve belirli bir hizmetin görülmesi şartı ile yapılan bağışlar,
 3. Vakfın gayesine uygun şartsız ölüme bağlı olan veya olmayan menkul veya gayrimenkul bağışlar ile yerli ve yabancı şirketlerin hisse senetleri, tahvilleri ve intifa senetleri,
 4. Taşınır veya taşınmaz alım satımlarından elde edilen faiz, temettü ve iratlardan elde edilen gelirler,
 5. Vakfa tahsis edilen veya edilecek olan intifa haklarının getireceği gelirler,
 6. Vasiyet yolu ile hakiki ve hükmi şahıslar tarafından bağışlanacak menkul, gayrimenkul, kıymet ve haklar Yönetim Kurulu’ nun kararı ile kabul edilir.

 

Bağışlar şartsız ve şartlı olarak yapılabilir. Şartsız bağışlar Vakfa gelir kaydolunarak, bağışlanan iktisadi kıymetin mahiyetine ve mevcut ihtiyaca göre Yönetim Kurulu Kararı ile kullanılır veya sarf edilir.

 

Şartlı bağışlar, ancak bağışlayanın arzusu yönünde kullanılabilir. Şu kadar ki, şartlı bağışların kabul edilebilmesi için, mevcut şart veya mükellefiyetlerin Vakfın amacına aykırı düşmemesi gerekir.

 

 

                                                                                                                           

 

 

Vakıf, mevzuat doğrultusunda yurt içi ve yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan bağış, aynî ve nakdî yardım alabilir ve/veya yapabilir. Yurt dışından alınan ve/veya yapılan nakdî yardımlar ve bağışlar bankalar aracılığı ile yapılır.

 

Vakfın Amacı ve Faaliyetleri

MADDE 5:

 

A- AMAÇ: Vakfın başlıca amacı; yurt içinde  ve yurt dışında her kademede eğitim ve sağlık alanlarında faaliyetlerde bulunmak, eğitim, bilim, teknoloji, sosyal, kültür ve sağlık alanlarında hizmette bulunmak için çalışmalar yapmak, eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması adına girişimlerde ve çalışmalarda bulunmak, gençlerin ve her yaş grubundan insanların eğitim imkânlarından yararlanmasını sağlamak, gençlerin ve her yaş grubundaki insanların girişimciliklerini arttırmak ve teşvik etmek amacı ile çalışmalar yapmaktır.

 

B-FAALİYETLER:

Vakıf amaç maddesinde belirtildiği şekildeki amaçlarını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki faaliyetlerde bulunabilir. Bu faaliyetlerden elde edilen gelirler tekrar vakıf amacını gerçekleştirmek için kullanılacaktır. Vakıf,

 

 1. Yükseköğretim kurumları ve bunlara bağlı birimler ile uygulama, araştırma ve bilgi üreten merkezler açar.
 2. Eğitim, kültür ve sanatın gelişmesi için çalışır. Bilimsel inceleme ve araştırmalar yaptırır, yayınlarda bulunur, seminer ve bilimsel toplantılar tertipler.
 3. Ülkenin sosyal ve ekonomik alanlarda kalkınmasını, üretim verimliliğinin artmasını, bilim, kültür ve sanat alanlarında gelişmesini amaçlayan, uluslararası düzeyde çalışmalarda ve araştırmalarda bulunmak ve aynı amacı taşıyan uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak üzere kendine bağlı merkezler kurar. Bu merkezlerin çalışması, yönetim ve denetimi ile ilgili hususlar Yönetim Kurulunca kabul edilecek yönetmeliklerde belirtilir.
 4. Yetkili mercilerden izin alarak hizmet konularına yönelik broşür, bülten, video kaseti, film, dergi, gazete, katalog ve kitap ve ders kitapları yayınlar, konferans, panel, sempozyum, açık oturum, form, sergi, yaz kampları ve okulları, şenlikler, yarışmalar, ödül törenleri, geziler ve bilimsel toplantılar düzenler.
 5. İşbu vakıf senedinin amacını gerçekleştirmek üzere, vakfa bağlı olarak ilgili çalışmalarda bulunacak ve elde ettiği geliri vakfın amacını gerçekleştirmek için bulunacağı faaliyetlerde kullanmak kaydı ile orta ve yükseköğretim kurumları ile özel eğitim kurumları açar ve bu kurumların çalışmalarını ve araştırma projelerini destekler, bu kurumlardan elde edilecek gelirleri tekrar vakıf amaçları doğrultusunda kullanır.
 6. Edebiyat, Tiyatro, Sinema ve Müzik sanatı alanında çalışmalara destek olur, yazar ve sanatçılarımızı teşvik etmek amacıyla ödüllü yarışmalar düzenler.

 

 

                                                                                                                              

 

 

 1. Öğrencilere burslar ve/veya yurtlar sağlar, üstün başarılı olanlara ödüller verir. Burstan ve/veya barınma imkanlarından her kademede okuyan vakıf tarafından uygun bulunan öğrenciler faydalandırılır, bu öğrencilere bir defalık veya kısa veya uzun süreli nakdi ve ayni yardımlar verir, ileri seviyede lisan eğitimi yapacak imkânlar sağlar, öğrencilere barınma, beslenme, okuma ve araştırma imkânlarını ücretsiz olarak sunan kurumlara yardım eder, özendirici ödüller koyar veya öğrencilerin eğitim, bilim, kültür, ekonomik ve sosyal hayatına katkıda bulunacakları ödüllendirmelerde bulunur. Vakıf tarafından öğrencilere sağlanacak ayni ve/veya nakdi yardımlara ilişkin izlenecek usul ve esaslar bilahare uygulama yönetmeliği ile belirlenecektir. Vakıf olanaklarından faydalandırılacak öğrencilerin vakfın organlarında yer alan kişilerin kurucusu ve/veya sahibi olduğu okullar olması vakfın kuruluş amaçlarına aykırılık teşkil etmez.
 2. Cumhuriyetin temel ilke ve değerlerine bağlı, inceleme ve araştırma yeteneklerine sahip bireyler yetiştirilmesi için seminerler ve bilimsel toplantılar tertipler, çeşitli kurumlar ile işbirliği yapar.
 3. Her kademedeki eğitim öğretim kurumlarının çeşitli birimlerini ve bu birimlerin çeşitli alanlardaki eğitim ve araştırma projelerini destekler. Yarışmalar açar, araştırma sonuçlarını yayınlar.
 4. Gelirleri ile veya bağış veya vasiyet yolu ile yeniden mallar iktisap eder. Vakıf mallarının gelirleri ile Vakıf mallarını ve karlarını artırmak için her türlü teşebbüs ve tasarrufta bulur.
 5. Uygun görülecek yer ve şekillerde sağlık tesisleri kurar, donatır ve işletir, kurulmuş ve kurulacak sağlık tesislerine katkıda bulunur.
 6. Ülkemizde veya başka ülkelerde her derece ve türdeki eğitim kurumlarında öğrenim gören yetenekli gençler ile bilim adamlarının yaptıkları araştırma projelerini teşvik eder, maddi ve manevi olarak destekler, yurtiçi ve yurtdışında düzenlenen kongre, sempozyum ve toplantılara katılmalarını sağlamak üzere maddi yardımda bulunur, icabında araştırma kurumları ile işbirliği yapar.
 7. Çeşitli eğitim ve sağlık projeleri organize eder, geziler, konferanslar, kurslar, sergiler ve sair benzeri faaliyetler düzenlemek suretiyle ülkemizde ve başka ülkelerde insanların ve toplumların birlik ve beraberliğine, eğitim, sosyal, kültürel ve sağlık alanlarında gelişimine katkıda bulunur.
 8. Doğal afetler ve olağanüstü durumlarda insani yardımlarda bulunur, insanların gıda ve giyim ve nakdi ihtiyaçlarının temini için çalışmalar yapar.

 

MADDE 6: Onursal Başkanlık

Vakıf, Onursal Başkanın bilgi, donanım ve tecrübelerinden vakıf faaliyet ve hizmetleri için en üst düzeyde yararlanır. Onursal Başkan Vakfın çalışmalarını izleyerek tavsiyelerde bulunur. Onursal Başkanın vereceği tavsiyeler Vakıf tarafından mümkün mertebe özenle ve azami şekilde dikkate alınır.  Onursal Başkanlık vakfın karar ya da yürütme organı değildir.

 

Vakfın Şeref Üyeliği

MADDE 7- Vakfın amaçlarına büyük hizmet ve katkıda bulunan kişilere Yönetim Kurulu’nun teklifi ve Mütevelli Heyetinin kararı ile “Vakıf Şeref Üyesi” unvanı verilebilir.

 

 

                                                                                                                   

 

YÖNETİM HÜKÜMLERİ

 

Vakfın Organları

MADDE 8:  Vakfın organları aşağıdadır.

 

 1. Mütevelli Heyeti
 2. Yönetim Kurulu
 3. Denetim Kurulu

 

Mütevelli Heyeti:

MADDE 9 – İlk Mütevelli Heyeti, vakfın kurucularından oluşur.

 

Mütevelli Heyet gerçek kişi üyeleri kaydıhayat ve medeni ehliyete sahip olma şartı ile; tüzel kişi üyesi ise tüzel kişiliği sona erene kadar üyeliklerine devam ederler.

 

Mütevelli Heyet tüzel kişi üyesi kendisini, alacağı yönetim kurulu kararı ile seçeceği temsilci ile temsil ettirir. Seçilecek temsilcinin, temsil süresi tüzel kişi üye tarafından dilediği süre ile belirlenir.

 

Mütevelli Heyet gerçek kişi üyeleri göreve başladıkları tarihte, kendilerinden sonra görev yapmak üzere yerlerini almasını istedikleri 2 (iki) kişinin adını belirleyerek kapalı bir zarf içinde liste halinde Mütevelli Heyetine veriler. Vefat, medeni ehliyetin kaybı ya da istifa halinde, mütevelli heyet üyeliği, o üyenin belirlemiş olduğu kişilere listedeki sıra ile teklif edilir. Mütevelli Heyet gerçek kişiler belirledikleri isimleri diledikleri zaman değiştirebilirler.

 

Mütevelli Heyet gerçek kişi üyelerinin aday bildirmemiş olmaları ya da adayların görevi kabul etmemesi durumunda, boşalan üyeliğe Yönetim Kurulu’nun teklifi ve Mütevelli Heyetinin kararı ile üyeliği sona eren üyenin mirasçılardan biri seçilir. Üyenin mirasçısı olmaması durumunda aynı usul ile dışarıdan üye seçilmesi de mümkündür.

 

Mütevelli Heyet tüzel kişi üyesinin, üyeliğinin sona ermesi halinde yerine gelecek üye, Yönetim Kurulu’nun teklifi ve Mütevelli Heyetinin kararı ile seçilir.

 

Mütevelli Heyetinin Görev ve Yetkileri:

MADDE 10 – Mütevelli Heyeti,

 

 1. Anayasa ve yasalar başta olmak üzere hukuki mevzuatın işbu resmi senedin hükümleri doğrulusunda Vakfın amaç ve hizmet konuları başta olmak üzere Vakıfla ilgili her tür kararları alır,
 2. Vakıf Mütevelli Heyeti üyelerini belirler ve vakfın amaç ve hizmet konularına aykırı hareket etmeleri ve yurt içi ve yurt dışında kamuoyu oluşmasına sebebiyet verecek tutum ve davranış içinde olmaları halinde gerekli kararları alır,

 

 

 1. Vakıf Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerini seçer ve boşalan üyelerin yerine başkasını görevlendirir; Denetim Kurulu üyelerini azil sebepleri oluştuğunda azleder,
 2. Vakıf malvarlığı hakkında tasarrufi kararlar alır ve yönetim kurulunun bu konu başta olmak üzere mali ve idari yetkilerini belirler ve görevlendirir,
 3. Vakıf resmi senedi değişikliğini karara bağlar ve vakıf iç mevzuat tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul eder,
 4. Yönetim kurulunun çalışma raporu ile bilançosunun aynen veya değiştirerek onaylar ve yönetim kurulunu ibra eder, Yönetim kurulunun bir sonraki yıla ait çalışma programı ve bütçesini aynen veya değiştirerek onaylar,
 5. Vakıf faaliyetleri konusunda genel politikaları belirler, yasaların ve buna dayalı diğer hukuki mevzuatın gerektirdiği diğer görevleri yerine getirir,
 6. Kamu görevlileri dışındaki Denetim Kurulu üyelerine huzur hakkı verilip verilmeyeceğini, verilecekse miktarını belirler,
 7. Şeref Üyeliği Unvanı verilmesi tekliflerini karara bağlar,
 8. Gerektiğinde vakfın sona ermesine karar verir.

 

Mütevelli Heyetin Toplantı Zamanı, Toplantı ve Karar Yeterli Sayısı:

MADDE 11

Mütevelli Heyetinin ilk toplantısı vakfın tesciline müteakip bir ay içinde yapılır. Sonraki toplantılar bilanço ve çalışma raporlarının onaylanması konularını görüşmek üzere her yıl şubat ayı içinde; bütçe ve çalışma raporlarının onaylanması konularını görüşmek üzere her yıl kasım ayı içinde yapılır. Mütevelli Heyeti gerektiğinde olağanüstü toplantı yapılabilir. Toplantı yeri, tarihi, saati ve gündemi toplantı gününden en az 7 (yedi) gün önce imza karşılığı veya üyelere ulaşacak şekilde taahhütlü mektupla bildirilir.

 

Mütevelli heyeti toplantı yeter sayısı salt çoğunluk sayısıdır.  Toplantı yeter sayısı sağlanamadığı takdirde toplantı, bir hafta sonra aynı gün ve saatte aynı yerde yapılır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

 

Toplantı hazırlıkları yönetim kurulunca, toplantıların yürütülmesi ise toplantıda belirlenecek bir divan başkanınca yürütülür. Ancak mütevelliler heyeti başkanı dilediği takdirde toplantılarda divan başkanlığını üstlenebilir. Yönetim kurulu tarafından bir gündem tespit edilir ve toplantının konumuna göre çalışma raporu, bilanço ve denetçi raporları veya çalışma programı ve bütçe, gündemle birlikte üyelere toplantı tarihinden en az 7 gün önce ellerinde olacak şekilde bizzat tebliğ veya iadeli taahhütlü posta ile gönderilir. Toplantıda gündem okunur ve toplantıya katılanların en az ikisinin istemi ile toplantıya sadece gündem eklenmesi yapılabilir. Bu gündem eklenmesi senet değişikliği, ödenek artırımı, seçim, vakfın sona ermesi ve tasfiyesi istemlerini kapsayamaz.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                              

 

Mütevelli heyeti üyelerinden birinin yazılı istemi ile belirli bir gündemle olağanüstü olarak toplanabilir. Olağanüstü toplantılarda, gündeme oybirliği ile dahi olsa ekleme yapılamaz.

 

Toplantıya gelemeyecek üye, Mütevelli Heyetinden bir başka üyeyi vekil tayin edebilir. Bir üye, birden fazla üyenin vekili olarak tayin edilemez. Alınan bütün kararlar noter onaylı karar defterine yazılarak, toplantıda hazır bulunanlarca imzalanır.

 

Yönetim Kurulu:

MADDE 12 – Yönetim Kurulu vakfın idare, temsil ve icra organıdır.

 

Yönetim Kurulu, Mütevelli Heyet üyeleri ve Mütevelli Heyeti tarafından dışarıdan seçilecek 2 (iki) asil üye ve 2 yedek üye olmak üzere toplam 5 (beş) üyeden oluşur. Mütevelli Heyeti üyesi olan üyeler dışında, dışarıdan seçilen üyeler 2 (iki) yıllık süre ile seçilir. Süre bitiminde yeniden görev almak mümkündür.

 

Yönetim Kurulu ilk toplantısında kendi üyeleri arasından bir başkan ve bir başkan yardımcısı seçer. Başkan ve Başkan yardımcısı 2 (iki) yıllık süreyle seçilir. Başkan yardımcısı, başkanın yokluğunda onun yetkilerini kullanır.

 

Herhangi bir nedenle Yönetim Kurulu üyeliklerinde boşalma olursa Mütevelli Heyetince yeni üyenin belirleneceği karar tarihine kadar, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından yedek üyeler arasından bir görevlendirme yapılır.

 

Yönetim Kurulu üyelerinin görevi gönüllüdür. Üyeler doğrudan ya da dolaylı olarak Vakıftan herhangi bir maddi menfaat almazlar.

 

Yönetim Kurulu ayda en az bir kere toplanır. Toplantı yeter sayısı salt çoğunluk sayısıdır. Kararlar mevcudun salt çoğunluğu ile alınır.  Alınan kararlar Noter tasdikli Karar Defterine yazılarak imzalanır.

 

Yönetim Kurulu Görev Yetki ve Sorumlulukları:

MADDE 13 – Yönetim Kurulu Vakfın en üst idare ve yürütme organıdır. Yönetim Kurulu,

 

 1. Mütevelli Heyeti olağan toplantılarını hazırlar, gündemi tespit eder, toplantı yeri, tarihi, saati ve gündemi toplantı gününden en az 7 (yedi) gün önce imza karşılığı ya da üyelere ulaşacak şekilde taahhütlü mektupla bildirir,
 2. Mütevelli Heyetinin kabul ettiği bütçeyi uygular, vakfın resmi kayıtlarını tutar,
 3. Vakıf resmi senedi değişiklik hazırlıklarını ve sair gerekli iç mevzuat çalışmalarını yapar ve Mütevelli Heyetinin onayına sunar,

 

 

 

                                                                                                                            

 1. Yurt içinde ve yurt dışında mevcut mevzuata uygun olarak temsilcilikler ve şubeler açılmasına ve gerektiğinde kapatılmasına karar verir, yine vakfın amacını gerçekleştirmek üzere komisyonlar, kurullar veya komiteler oluşturur, danışmanlar görevlendirir, bunların çalışma koşullarını belirler ve gerektiğinde bunların görevlerini sona erdirir,
 2. Vakfın amacına ulaşması için her türlü girişimde bulunur, yurtiçinde ve yasalara uygun olmak şartıyla yurtdışında bulunan benzeri vakıf, dernek ve kuruluşlar ile işbirliği yapar,
 3. Yüksek Danışma Kurulu üyelerini seçer,
 4. Yüksek Danışma Kurulu olağan toplantılarını hazırlar, gündemi tespit eder, toplantı yeri, tarihi, saati ve gündemi toplantı gününden en az 7 (yedi) gün önce imza karşılığı ya da üyelere ulaşacak şekilde taahhütlü mektupla bildirir.
 5. Görev, yetki ve sorumlulukları açıkça önceden belirlenmek kaydı ile vakıf ile ilgili olarak müdür ve diğer personeli görevlendirir, gerektiğinde yönetim ve idari birimleri oluşturur, bunlarla ilgili işlemleri yürütür, ücretlerini belirler ve gerekli görüldüğünde bu personelin görevine son verir,
 6. Denetim makamının ve sair ilgili makamlarının denetimine hazır olur ve bunlarla ilgili hukuki, mali ve idari yazışma ve işlemleri zamanında yapar,
 7. Vakfın amacına uygun bağış ve yardımların kabulüne karar verir, vakıf gelirlerinin arttırılmasına ilişkin yatırımlar yapar, vakfa malvarlığı girişinde bunun malvarlığına mı yoksa gelir mi olduğuna karar verir, gerektiğinde yedek akçenin kullanımına karar verir,
 8. Vakıf malvarlığının değerlendirilmesi ve yeni mali kaynaklara kavuşturulması hususunda gereken çalışmaları yapar; gelir getirici faaliyetler ile harcamaları ve yardım toplama faaliyetlerini mevzuata uygun olarak yürütür, iktisadi işletmeler ve ortaklıklar oluşturur; kurulu ortaklıklara katılır veya bunları fesheder ya da ortaklıklardan ayrılır,

 

 1. İlgili mevzuatın ve vakıf iç mevzuatının gerektirdiği diğer görevleri yapar.

 

Yüksek Danışma Kurulu

MADDE 14-

Yüksek Danışma Kurulu, Vakıf amaçlarına inanan gerek maddi gerek fikri katkıları ile amaca hizmet edebilecek kişilerden oluşur ve üyeler Yönetim Kurulu kararı ile seçilir. Üyelerin görev süreleri 2 (iki) yıldır. Süre bitiminde yeniden görev almak mümkündür. Yılda en az bir kere Yönetim Kurulu’nun çağrısı ile davet edilen Kurul, katılan en yaşlı üyenin başkanlığında toplanır. Kurul, Vakfın çalışmalarını izleyerek tavsiyelerde bulunur.

 

Vakfın Temsili:

MADDE 15 – Vakfı, Yönetim Kurulu temsil eder. Yönetim Kurulu bu yetkisini Yönetim Kurulu başkanı veya başkan yardımcısına devredebilir. Yönetim kurulu gerektiğinde vakfa ait bir veya birden çok işin görülmesi ve vakfa yapılacak bağışların kabulü ve hukuki, idari ve mali temsil için kendi üyelerinden veya dışarından bir veya daha fazla kişiyi temsilci veya vekil tayin edebilir. Verilecek vekâletnamenin kapsamını Yönetim Kurulu belirler.

 

 

                                                                                                                    

 

Denetim Kurulu:

MADDE 16 – Denetim Kurulu Mütevelli Heyet adına vakfın faaliyet ve hesaplarını denetlemek için kurulmuş bir organdır.

 

Mütevelli Heyet tarafından seçilecek olan toplam 3 (üç) asil üyeden oluşur. Denetim Kurulu görev süresi 2 (iki) yıldır. Süre bitiminde yeniden görev almak mümkündür.

 

Denetim Kurulu incelemelerini tüm defter, kayıt ve belgeler üzerinde yapar. Vakfın yıllık defter, belge, kayıt ve hesaplarını inceleyerek, görüş ve önerileri ile birlikte Mütevelli Heyet toplantısından en az 15 (onbeş) gün önce Mütevelli Heyete gönderilmek üzere Yönetim Kuruluna verir. Denetçiler, denetçi sertifikasına sahip değil iseler, denetçi sertifikalı kişi veya bağımsız denetim kuruluşlarından alacakları denetim raporlarını, kendi hazırlayacakları raporlara eklemek zorundadırlar.

 

Huzur Hakkı

MADDE 17 –

Yönetim Kurulu Üyelerinin görevi gönüllüdür. Üyeler doğrudan ya da dolaylı olarak Vakıftan herhangi bir maddi menfaat almazlar.

 

Kamu görevlileri dışındaki Denetim Kurulu üyelerime huzur hakkı veya ücret verilip verilmeyeceğini, verilecekse bunun miktarını Mütevelli Heyeti belirler.

 

Vakfın Gelirleri:

MADDE 18 – Vakıf gelirleri:

 

 1. 5072 sayılı Kanuna aykırı olmamak üzere, kişi, kurum ve kuruluşlar tarafından yapılacak her türlü iç ve dış ayni ve nakdi, menkul ve gayrimenkul, koşullu veya koşulsuz bağışlar ve bunların gelirleri,
 2. Vakfın amacına yönelik tesislerin işletilmesinde gider karşılığı olarak alınan ücretlerle, bu işletmelerden sağlanan ayni ve nakdi gelirler,
 3. Vakıf yararına düzenlenecek balo, konser, defile, müsamere ve her türlü sosyal organizasyonlardan elde edilen gelirler,
 4. Vakfın menkul ve gayrimenkul mallarının kiralanmasından ve satışlarından ve mevduatın faizlerinden sağlanan gelirler.
 5. Ortaklıklar, işletmeler ve diğer yatırımların gelirleri.
 6. Sponsorluk gelirleri
 7. Vakfın amacını gerçekleştirmek amacıyla yapacağı çeşitli faaliyetlerden, yasal izinler alınmak kaydı ile düzenlenecek kampanyalardan elde edilecek diğer gelirlerdir.

 

 

 

 

 

                                                                                                                   

 

Vakfın Gelirinin Tahsis ve Sarf Edileceği Yerler

MADDE 19- Türk Medeni Kanunu, Vakıflar Kanunu ve Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Kanun Hükümlerine göre yönetim idare masrafları ile Vakıf gelirini artırarak yatırımlara ayrılacak miktarın dışında kalan Vakıf gelirlerinin tümü, Vakfın amaçlarına tahsis veya sarf edilir. Buna göre, Vakıf yıllık brüt gelirlerinin en fazla 1/3 ü yönetim ve yönetimi sürdürme giderleri ile Vakıf malvarlığını artıracak yatırımlara, en az 2/3 ü ise Vakıf amaç ve hizmet konuları doğrultusunda tahsis ve sarf olunur.

 

Resmi Senet Değişikliği:

MADDE 20 – Vakıf senedinde yapılacak değişiklikler Yönetim Kurulunun teklifi ve Mütevelli Heyetinin kararı ile ilgili mevzuat hükümlerine uygun bir şekilde yapılır.

 

Vakfın Sona Ermesi:

MADDE 21

Vakfın herhangi bir sebeple sona ermesi halinde borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Bahçeşehir Uğur Eğitim Vakfına veya Mütevelli heyeti kararı ile vakıf ile aynı amaçta olan başka bir vakfa devredilir.

 

Vakfın sona ermesi ancak Yönetim Kurulu’nun yazılı teklifi, Mütevelliler Heyeti üye tam sayısının salt çoğunluğunun onayı ve mahkeme tarafından verilecek karar ile mümkündür

 

Hüküm Eksikliği

MADDE 22- Vakıf resmi senedinde hüküm bulunmayan durumlarda Türk Medeni Kanunu hükümleri ile Vakıflar hakkındaki ilgili kanun ve bağlı mevzuat hükümleri uygulanır.

 

VAKFIN KURUCULARI (VAKFEDENLER)

Begüm Yücel

Hüseyin Yücel

Bahçeşehir Okulları A.Ş.

 

VAKIF MÜTEVELLİ HEYETİ

Begüm Yücel

Hüseyin Yücel

Bahçeşehir Okulları A.Ş.

 

VAKFIN İLK YÖNETİM KURULU

GEÇİCİ MADDE 1-

Begüm Yücel

Hüseyin Yücel

Bahçeşehir Okulları A.Ş.

Alparslan Aydın

Dilek Yücel Keresteci

 

 

                                                                                                                         

 

Vakfın ilk Yönetim Kurulu vakfın tescil tarihinden itibaren en geç bir ay içinde Mütevelliler Heyetini toplantıya çağırmakla yükümlü olup, bu süre içerisinde senette belirtilen görev ve yetkileri haizdir.

 

Vakfın Tescil Yetkilisi

GEÇİCİ MADDE 2- Vakfın tescili ve gerektiğinde resmi senet tadili için gerekli tüm işlemleri yapmak üzere Av. Nazlı Çelik DENGEŞİK (34076) Av. Eren Köse (38354) ve Av. Gamze Yağmur Gündüz (61341) yetkili kılınmıştır.