6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) USUL VE ESASLARI UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

https://www.seyvakfi.org (“SEY”) olarak; hangi kişisel verilerinizi ne amaçlarla işleyeceğimiz konusunda işbu metin hazırlanmış olup, kişisel verilerinizin korunması hususunda gerekli önlemlerin alındığını bildiririz. Aşağıda belirttiğimiz kişisel verilerinizi her koşulda;

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak,
 • Paylaştığınız kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak,
 • Belirli, açık ve hukuka uygun amaçlar için,
 • İşlenecekleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde,
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklayarak işleyeceğimizi bildiririz.

HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ?

Tarafımızca, bizimle paylaşmanız veya gerekli olması halinde, işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz, kimlik, iletişim ve işlem güvenliği bilgileri şeklindedir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ AMAÇLARLA İŞLİYORUZ?

Yukarıda belirttiğimiz kişisel verileriniz SEY tarafından Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işlenmektedir. Bu kapsamda kişisel verileriniz:

Bir sözleşmenin kurulması veya ifası için kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

 • İnternet sitemiz için, kayıt, aktivasyon ve kullanıcı doğrulama işlemlerinin yürütülmesi.
 • Ürün satış ve sipariş işlemlerinin yürütülmesi; satın aldığınız ürünlerin teslimat süreçlerinin yürütülmesi.

 

Hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi hukuki sebebine dayalı olarak aşağıdaki amaçlarla:

 • Yetkili kurum veya kuruluşların Şirketimizden talepte bulunması ya da bu kurumlara bildirim yapmamızın öngörüldüğü durumlarda, yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi (örneğin, hukuka aykırı işlem şüphesi taşıyan bir işleme dair bir kamu kurumunun talepte bulunması durumunda bilgilerinizin paylaşılması),
 • Faaliyetlerimizin mevzuata uygun yürütülmesi.

 

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak aşağıdaki amaçlarla:

 • Olası bir hukuki uyuşmazlık durumunda, haklarımızın korunabilmesi ve kullanılması ile hukuki süreçlerin yürütülmesi.

 

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri işlenmesinin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak aşağıdaki amaçlarla:

 

 • Öneri, talep ve şikayetlerinizi alınması ve sonuçlandırılması,
 • Ürün, hizmet ve süreçlerimizin geliştirilmesi ile iyileştirilmesine yönelik çalışmaların yürütülmesi,
 • Ürün/hizmetlerimize dair deneyimlerinizin kişiselleştirilmesi, tercihlerinize ve ilgi alanlarınıza uygun ürün ve hizmetlerin sunulması,
 • Kişilerin sitemizi nasıl kullandıkları ve etkileşimde bulundukları hakkında bilgi edinilmesi; bu sayede site içeriğinin ve işleyişinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi,
 • İş süreçlerimizin raporlanması, denetlenmesi ve incelenmesi.

 

Açık rıza vermiş olmanız durumunda aşağıdaki amaçlarla:

 • İletişim izin tercihleriniz doğrultusunda, tanıtımlar, etkinlikler ve fırsatlar hakkında bilgilendirilmeniz (bu tür iletişimler, vakfımızla olan bağlılığınızı ve memnuniyetinizi artırmamıza olanak tanır).

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI

Kişisel verileriniz, bu aydınlatma metninde yer alan amaçların yerine getirilebilmesi için, yukarıda belirttiğimiz hukuki sebeplere dayalı olarak, yetkili kurum ve kuruluşlar, tedarikçiler ve iş ortakları ile, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 8. ve 9.  maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallar dahilinde paylaşılmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Kişisel verileriniz telefon, e-posta iletişim kanalları veya dijital ortamlar üzerinden toplanmaktadır. Kişisel verilerinizi, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. ve 6. maddesinde belirtilen hukuki sebeplerden, bir sözleşmenin kurulması veya ifası için kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri işlenmesinin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak topluyoruz.

HAKLARINIZ

 1. KVKK’nın 11. maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili;
 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme.

haklarına sahipsiniz.

Kişisel bilgilerinize ait tüm soru, öneri ve taleplerinizi elektronik posta yoluyla veri sorumlusuna iletilmek üzere SEY e-posta adresine iletebilirsiniz. Taleplerinizi ayrıca, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen diğer yöntemleri de kullanarak bize iletebilirsiniz. Göndermiş olduğunuz talep, soru ve önerilerinizin en kısa süre içinde cevaplanacağını ve en geç 30 gün içinde sonuçlandıracağını bilmenizi isteriz.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu şahsen veya vekil aracılığı ile ıslak imzalı başvuru dilekçesi ile şahsen kimliğinizi ispatlamak suretiyle yapabilirsiniz. Ayrıca, SEY’den yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve verilerinin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep etme hakkınız vardır.

Kişisel bilgilerinizin güvenliğini sağlamak amacıyla şifrelerinizi kimse ile paylaşmamanızın gerektiğini belirtiriz.

SEY tarafından sunulan mobil ürün ve hizmetleri kullanırken SEY tarafından işletilmeyen diğer uygulama veya Web sitelerine bağlantılar verilebilir. Bu uygulama veya Web sitelerinden herhangi birini ziyaret ederseniz, o sitenin aydınlatma metni, gizlilik ve diğer politikalarını gözden geçirmelisiniz. Diğer şirketlerin politika ve uygulamalarından SEY hiçbir şekilde sorumlu değildir.

SEY suç teşkil edecek bir durum yaratan ya da teşvik eden, tehditkâr, hakaret ve küfür içeren, küçük düşürücü, pornografik, rahatsız edici ya da ahlaka aykırı, cinsiyet ve ırk ayrımcılığı yapan her tür bilgiyi ve malzemeyi, değiştirme, yayınlamayı reddetme ya da yayından kaldırma, söz konusu hareketlerde bulunduran kullanıcıların üyeliklerini dondurma ve sonlandırma, zorunlu hallerde ilgili merciilere bildirme hakkını saklı tutar.