KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ- SEY CLUB BAŞVURULARI

Bu metin, veri sorumlusu Semra & Enver Yücel (“SEY”) Vakfı tarafından kurulan SEY Club’a başvuran kişilerin kişisel verilerinin nasıl işlendiği hakkında sizleri bilgilendirmeyi amaçlamaktadır. Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin konular, aşağıda başlıklar halinde sıralanmıştır.

 • Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri Nelerdir?

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 5. ve 6. maddeleri, kişisel veri işlemenin hukuki sebeplerini düzenlemektedir. Kişisel verileriniz aşağıdaki hukuki sebepler ve amaçlarla işlenmektedir:

Kişisel verileriniz, veri işlemenin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

 • SEY Club başvuru ve kabul süreçlerinin yürütülmesi,
 • SEY Club faaliyetleri kapsamında sizinle iletişime geçilmesi,
 • SEY Club faaliyetlerinin organize edilmesi,
 • Faaliyetlerimizin incelenmesi ve denetlenmesi.

Kişisel verileriniz, veri işlemenin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak aşağıdaki amaçla işlenmektedir:

 • Olası bir uyuşmazlık durumunda haklarımızın korunabilmesi ve kullanılması ile hukuki süreçlerin yürütülmesi.

Kişisel verileriniz, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi hukuki sebebine dayalı olarak aşağıdaki amaçla işlenmektedir:

 • Yetkili kurum veya kuruluşların talepte bulunması ya da bu kurumlara bildirim yapmamızın öngörüldüğü durumlarda, yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi (örneğin, hukuka aykırı işlem şüphesi taşıyan bir işleme dair bir kamu kurumunun talepte bulunması durumunda bilgilerinizin paylaşılması).

Ticari elektronik ileti gönderimleri için ise, farklı bir yasal istisnadan yararlanılmayan durumlarda açık rıza vermiş olmanız aranmaktadır. Rızanızı sağlamanız durumunda kimlik ve iletişim verileriniz, iletişim izin tercihleriniz doğrultusunda sizi reklam, tanıtım, etkinlik ve kampanyalarımız hakkında bilgilendirebilmek için işlenecektir.

 • Hangi kişisel verileriniz işlenmektedir?

Bu aydınlatma metninde belirtilen amaçlar dahilinde; kimlik, iletişim, eğitim bilgileriniz, çalışma bilgileriniz, geçmiş gönüllülük faaliyetlerinde buluma bilgileriniz ve hukuki işlem bilgileri işlenmektedir.

 • Kişisel Verilerinizi Kimlerle Paylaşıyoruz?

Kişisel verileriniz, “Kişisel Verileri İşleme Amaçları ve Hukuki Sebepleri” başlığındaki amaçlar ve hukuki sebepler kapsamında hizmet sağlayıcılara aktarılmaktadır. Verileriniz, yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi sunulması ihtiyacının ortaya çıkması halinde (örneğin bir uyuşmazlık nedeni ile adli merciler ile paylaşım), yetkili kurum ve kuruluşlar ile de paylaşılacaktır. Kişisel verilerinizin üçüncü taraflara aktarımında Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kurallara uygunluk sağlanmaktadır.

 • Kişisel Verilerinizi Hangi Yöntemlerle ve Hukuki Sebeplere Dayalı Olarak Topluyoruz?

Kişisel verileriniz fiziki veya elektronik ortamda, otomatik ve kısmen otomatik yöntemler ile toplanmaktadır. Kişisel verileriniz işlenirken veri işlemenin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması, veri işlemenin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması zorunlu olması ile hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi hukuki sebeplerine dayanılmaktadır. Verilerinizin işlenebilmesi için Kanun’da belirtilen hukuki sebeplerden en az biri bulunmadığında açık rızanız sorulmaktadır.

 • Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız Nelerdir?

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme ve işleniyorsa buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işleme amaçlarını ve bunların amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurtiçinde ve yurtdışında kişisel verilerinizi -var ise- paylaştığımız üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin -var ise- kişisel verileri aktardığımız üçüncü kişilere bildirmemizi isteme, Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak işlenmiş olmamıza rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin -var ise- kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirmemizi isteme, işlediğimiz kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıktığı durumlar var ise bunlara itiraz etme ve kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Haklarınızı kullanmak için, Abbasağa Mahallesi, Ihlamur Yıldız Caddesi No:10, B Blok Beşiktaş/ İstanbul adresine taleplerinizi içeren bir posta gönderebilirsiniz. Ayrıca Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen diğer yöntemleri kullanarak başvuru yapabilirsiniz.